Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:               Hein Jansen

Penningmeester:       Marie-Luciën Geuns-Schroeten

Secretaris:               Henk Hermans

Leden:                    Theo Burgers

Siem Peters

Johan Slabbers

In de algemene ledenvergadering van 24 maart 2015 was Theo Burgers regulier aftredend en is door de Algemene ledenvergadering bij acclamatie voor een periode van 4 jaar herbenoemd.

Ledenbestand:

Er zijn in 2015  6  leden van onze vereniging overleden.

Nieuwe aanmeldingen 2015; 14 leden op 11 adressen.

Afmeldingen in 2015; 14 leden op 12 adressen.

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2015;  221 leden op 161 adressen

Financiën:

Zie financieel overzicht

De contributie voor 2016 bedraagt € 10,00 en € 5,00 voor partner.

De sponsoring van de Rabobank uit het fonds “Samen sterker” heeft € 369,05 bedragen.

 Activiteiten bestuursleden:

Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.

Siem Peters sr. en Lies Vossen-Creemers verzorgen de verspreiding van de convocaten.

Een delegatie van het bestuur was aanwezig op dag van de vrienden van Eynderhoof en op de jubileum dag Eynderhoof.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
20-1-2015 Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801) door Henk Hermans. 65 personen
24-2-2015 Lezing door Jan Vossen; Mijn diensttijd in Nieuw Guinea en de militaire acties. 95 personen
24-3-2015 Jaarvergadering met na de pauze lezing door Jacq Verstraelen  “De onderdrukking van de boerenbevolking tijdens de 80-jarige oorlog” 75 personen
     07-7-2015 Gluren bij de buren Leveroy 280 personen
     22-8-2015 Excursie samen met de Bond van wapenbroeders afdeling Ospel naar Henri Chapelle, Hurtengenwald nabij Aken en de TH te Aken.
20-9-2015 Excursie naar de Fatimakerk en de Franciscuskerk Weert 56 personen
20-10-2015 Lezing Joost Welten met als titel “Weerter en Nederweerter soldaten voor Napoleon”. 70 personen
17-11-2015 Lezing Frits Nies en Peter Korten met titel “ Het bewogen leven van Maria Hubertina Hendrix ofwel “Antje van de Statie” . 75 personen

15-12-2015 Culturele avond met medewerking van Nag`s Head,

een amateurgezelschap bestaande uit muzikanten uit

Weert en Nederweert met een passie voor Ierse muziek.            65 personen

Historische wandeltocht Ospel.

Naast bovengenoemde activiteiten werd op zondag 25 oktober medewerking verleend aan de historische wandeltocht over Ospel. Hieraan hebben 80 personen deelgenomen. Dit was een initiatief van de Woningbouwvereniging Nederweert. De Heemkundevereniging en de Dorpsraad Ospel hebben vervolgens besloten deze wandeling structureel aan te bieden aan groepen die hiervoor interesse hebben.

 

Werkgroep Genealogie

Het aantal deelnemers is gedaald met 1 tot 17. De werkgroep is in het verslagjaar 2 maal bij elkaar geweest en wel op 28 april en 3 november. De opkomst varieerde van 10 tot 16 leden.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;

 • Genealogische Markt welke op 9 mei 2015 te Weert werd gehouden.
 • Discussie met Jan Hanssen Baarlo mbt;
  • Het lezen en interpreteren van oud schrift, Latijns schrift in combinatie met kerkboeken en het gebruik van afkortingen.
  • Welke bronnen kunnen gebruikt worden voor het achterhalen van familierelaties in de periode van vóór de kerkboeken.
  • Welke weg kunnen we bewandelen om een boek m.b.t. onze genealogie uit te brengen. Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen.
 • Ter lering en vermaak. Bespreking van wetenswaardigheden en opmerkelijke feiten bij het stamboomonderzoek.
 • Toekomst werkgroep.

De werkgroep is eind 2009 opgericht en er zijn ruim 20 bijeenkomsten geweest. Het doel was om leden ( of ander geïnteresseerden) op weg te helpen met stamboomonderzoek. Aan deze behoefte is voldaan. Echter buiten de reeds bestaande leden van de werkgroep heeft de werkgroep nauwelijks nieuwe leden of personen aan kunnen zetten voor genealogie. Wel is meegewerkt ( en nog tot eind 2016) aan het project ‘Aezel”. In deze 20 bijeenkomsten zijn alle onderwerpen verband houdend met stamboomonderzoek aan de orde geweest. Dus op dat vlak kan de werkgroep geen toegevoegde waarde meer hebben voor de leden. Wel hebben een aantal leden interesse om mee te werken aan projecten die een breder karakter hebben maar wel een relatie hebben met genealogie, zoals het project Aezel.

De werkgroep heeft besloten door te gaan met in achtneming van de volgende opmerkingen;

 • We gaan ons niet meer richten op individueel stamboomonderzoek.
 • De werkgroep blijft wel bestaan, maar de vergaderfrequentie gaat naar beneden. Tot 1 of 2 maal per jaar.
 • Na afloop van het project Aezel zal bezien worden welk project dan opgepakt zal worden of waaraan meegewerkt zal worden.
 • De volgende vergadering wordt gehouden in november 2016.

 

Reacties zijn gesloten.