“Een molenaarsdroom komt uit”

“Een molenaarsdroom komt uit”

Jaarvergadering / Lezing “Een molenaarsdroom komt uit”  dd. 20-maart-2012

Tekst : L. Vossen-Creemers, foto’s: H. Rooijakkers, S. Vossen

Na de opening door de voorzitter Hein Jansen werden de diverse punten van de agenda afgewerkt.

Eind 2011 waren 167 betalende leden. Gedurende afgelopen seizoen zijn er 8 leden overleden. De vergadering heeft hen met een minuut stilte herdacht.

Namens de penningmeester Marie-Luciën Geuns (wegens familieomstandigheden afwezig), werd het financieel overzicht uitgereikt. De vereniging sluit het boekjaar 2011 af met een batig saldo. Namens de kascontrolecommissie deelde de heer Teun Scheijven mee dat alles in orde was bevonden. De commissie stelde de vergadering voor de penningmeester en het bestuur kwijting te verlenen. De vergadering ging hier mee akkoord.

De heer Johan Evers werd benoemd als nieuw lid in de commissie.

Als bestuurslid/ secretaris was Lies Vossen aftredend en vanwege de voltooide 2e termijn niet herkiesbaar. De voorzitter deelde mee dat het bestuur Theo Burgers heeft benoemd tot de nieuwe secretaris.

Lies Vossen werd bedankt voor haar werk als secretaris in de afgelopen 8 seizoenen en met een attentie en bloemen hiervoor bedankt.

Staande de vergadering werd de heer Siem Peters als nieuwe kandidaat bestuurslid gevonden. De vergadering ging akkoord met zijn benoeming.

Na de pauze gaf de heer Harrie Rooijakkers, zelf vrijwillige molenaar, een lezing met Power Point presentatie met als onderwerp: “Een molenaarsdroom komt uit!”

Op 2 oktober 2011 is het geheel in bedrijf genomen in het bijzijn van autoriteiten en de vele medewerkers die een droom tot realiteit gemaakt hebben.

Harrie vertelde hoe de enorme boomstammen uit de directe omgeving op Eynderhoof gezaagd zijn om verwerkt te worden. Hoe op ouderwetse manier op Eynderhoof de stalen banden om de grote wielen aangebracht zijn. Kortom iedereen moet met eigen ogen op de Windlust gaan bekijken wat het resultaat is.

Trouwens door de ter plaatse geslagen notenolie te kopen kan men zich ook van de kwaliteit en smaak in salades overtuigen en steunt men de Molenstichting.

Vervolgens werd contact gezocht met technische scholen in de omgeving.  Aanvankelijk zagen die het niet helemaal zitten: “Wie bouwt er nog molens?”. Maar men kon de scholen overhalen en achteraf zijn de studenten zeer enthousiast over hun project en minstens zo belangrijk, ze hebben veel ervaring opgedaan waarvan ze ook in de toekomst plezier hebben.

De studenten van de P.T.H. Fontys Eindhoven verzorgden de technische voorbereiding en tekeningen. De uitvoering was in handen van studenten van het Kwadrant Weert, Gilde Opleidingen Roermond, maar ook de onmisbare hulp van vrijwilligers van Eynderhoof en Adriaens molenbouw en niet te vergeten de vrijwillige molenaars zelf.

Een droom kost echter geld. Piet kreeg de overige vrijwillige molenaars enthousiast voor zijn droom maar hoe komt men aan geld? Er werd een projectteam opgestart onder leiding van Harrie Rooijakkers eveneens vrijwillige molenaar. Het bleek dat er Europese subsidie beschikbaar zou komen als het als leerproject uitgevoerd zou worden.

Daarvoor werd een raad van Advies gezocht en gevonden. Enerzijds hielden die zich bezig met de financiën en voor de nodige technische adviezen werd de heer Adriaens van Adriaens Molenbouw Weert bereid gevonden. Vervolgens zijn veel sponsoren benaderd die of geld beschikbaar stelde of hun medewerking gaven in natura. Met de beschikbaar gestelde subsidie en de bijdragen van de sponsoren was het project haalbaar.

De molenaar in kwestie is dhr. Piet Heldens, vrijwillige molenaar op windmolen de “Windlust” op Roeven. Deze molen is door notaris gerestaureerd en door de erven Stassen overgedragen aan de Molenstichting. De heer Bruekers nu wonende op Ospel en laatste beroepsmolenaar op de Windlust had Piet enthousiast gemaakt.

Het bleek dat deze molen uit 1872 vroeger voorzien was van een olieslagwerk. Na de opkomst van de elektriciteit en de margarine bleken de mensen geen behoefte meer aan “smaod” te hebben en werd het olieslagwerk gesloopt. De heer Bruekers heeft de nog aanwezige oude kasboeken waarin de met het olieslagwerk uitgevoerde werkzaamheden zijn vastgelegd, aan de molenstichting overgedragen.

Maar voorlopig was een olieslagwerk in de molen nog een droom. Zou het gerealiseerd worden dan zou de Windlust als enige windmolen in Limburg voorzien zijn van een olieslagwerk.

 

Reacties zijn gesloten.