Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:               Hein Jansen

Penningmeester:    Marie-Luciën Geuns-Schroeten

Secretaris:               Henk Hermans

Leden:                    Theo Burgers

Siem Peters

Johan Slabbers

In de algemene ledenvergadering van 11 maart 2014 waren Marie-Lucien Geuns-Schroeten en Henk Hermans regulier aftredend en zijn door de alv bij acclamatie voor een periode van 4 jaar herbenoemd.

Ledenbestand:

Er zijn in 2014 3 leden van onze vereniging overleden.

mevr. Mia Doensen-Huijsmans , dhr Emiel Haanen, dhr Jan Beerens.

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2014:

Totaal aantal leden 162 adressen (leden + gezinsleden)
1 niet betalende lid (collega-vereniging)
Nieuwe aanmeldingen in 2014 5 adressen
Afmeldingen in 2014 12 adressen

Financiën:

Zie financieel overzicht

De contributie voor 2014 bedroeg € 10,00 en € 5,00 voor partner.

In 2014 hebben wij in het kader van de actie van de Rabobank “Samen sterker”  € 234,78 mogen ontvangen.

Activiteiten bestuursleden:

Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.

Siem Peters sr. en Lies Vossen-Creemers verzorgen de verspreiding van de convocaten.

Een delegatie van het bestuur was aanwezig op de dag van de vrienden van Eynderhoof. Ook was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de viering op 15 maart van het 75 jarig bestaan van de Aldenborgh te Weert.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
14-1-2014 Lezing door Rob Belemans “Limburgse dialecten als oraal en immaterieel erfgoed” 70 personen
11-2 2014 Lezing door Jan Vaes en Sjra Vossen “Doctor Vossen oet Bookendj, literator in `t Nieëwieërts”. 125 personen
12-3-2014 Jaarvergadering met na de pauze de lezing door Johan Slabbers met als titel “Wie kan er zijn naam schrijven”. 60 personen
14-9-2014 Excursie naar het Limburgmuseum in Venlo. 35 personen
7-10-2014 Lezing door Theo Schers “De eerste wereldoorlog en de gevolgen hiervan voor onze grensregio”. 75 personen
18-11-2014 200 jaar Koningschap. Lezing door Hein Jansen, Johan Slabbers en Theo Burgers met technische ondersteuning van Siem Peters. 85 personen
16-12-2014 Culturele avond met medewerking van Niek en Thera Sieben en Welly van Nieuwenhoven. 65 personen

Werkgroep Genealogie

Aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers is onveranderd gebleven op 19 ( 1 afmelding en 1 aanmelding)

De werkgroep is in het verslagjaar 3 maal bij elkaar geweest en wel op 27 maart, 15 mei en 20 november. De opkomst varieerde van 12 tot 16 personen.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;

  • Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.
  • DNA onderzoek in relatie tot stamboomonderzoek. Toelichting door Bert van Laer.
  • Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project “Aezel” toegelicht alsmede de stand van zaken van het project in onze regio regelmatig aan de orde gesteld.
  • Opslaan en beheer van fotomateriaal.
  • Deelname aan het Derde Limburgse Kwartierstatenboek. Meerdere leden van de werkgroep nemen hier aan deel.
  • Voorbereiding Genealogische Markt welke op 9 mei 2015 te Weert wordt gehouden.

 

Reacties zijn gesloten.