Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jan Tindemans
Penningmeester: Marlies Franssen
Secretaris:
Leden: Theo Burgers
Siem Peters
Johan Slabbers

In de algemene ledenvergadering van 20 maart 2018 waren Marie Lucien Geuns-Schroeten en Henk Hermans aftredend en niet meer herbenoembaar. De vergadering benoemde Marlies Franssen als penningmeester. Op de ledenvergadering van

Ledenbestand:
Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2018:

Per 31 december 2017 was dit;
Totaal aantal leden 167 adressen (leden + gezinsleden) 223 leden

Afgemeld (Ber Bijlmakers, overleden, Peter Vossen, vd Goor-Wijen,
Nieuw Simon van Loon, Jo van de Voort (Nelly is al lid), E Houben Staat, Theo Kessels, Leo Stals Winnerstraat,

Financiën:
Zie financieel overzicht
De contributie voor 2018 bedraagt € 10,00 en € 5,00 voor partner.
De sponsoring van de Rabobank uit het fonds “Samen sterker” heeft ? bedragen.

Activiteiten bestuursleden:
Ons bestuurslid Siem Peters is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Siem Peters sr. en Lies Vossen-Creemers verzorgen de verspreiding van de convocaten.
Een delegatie van het bestuur was aanwezig op dag van de vrienden van Eynderhoof.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
23 januari Pand Diverso , de geschiedenis van het pand, haar bewoners
in hun omgeving, door Hein Jansen. 130
20 februari Het verleden, heden en de toekomst van de Noordervaart, door
Koen Krowinkel RWS en Henk Hermans. 140
20 maart ALV met daarna een inleiding door Frank Holthuizen van het 70
Limburg Museum over hun collectie bewegend beeld.
24 april In samenwerking met de Orgelkring Nederweert “Het Clerinxorgel”
In de St Lambertuskerk te Nederweert. Geschiedenis en restauratie.
22 september Excursie naar St Odilienberg.

Nostalgiegroep St Joseph

Vernieuwing website

Oorlogsmonumenten.
De Heemkundevereniging heeft 2 oorlogsmonumenten in onderhoud. Jaarlijks worden deze geinspecteerd en zo nodig wordt er onderhoud aan gepleegd.
Veldkruis aan de Colusdijk.
Op het einde van de Colusdijk staat een gietijzeren veldkruis ter nagedachtenis aan de vliegtuigbemanning die daar ter plaatse in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het kruis verkeert in prima staat van onderhoud behoudens het plaatje met de opschrift. Dit is in het verslagjaar weer opnieuw geverfd.
Oorlogsmonument in de Peel.
Naast of achter de peelboerderij in de Peel op Ospel-Dijk staat een monument ter nagedachtenis aan de vliegtuigbemanningen die in de Tweede Wereldoorlog in de Peel zijn omgekomen. Dit monument van dermate duurzaam materiaal dat onderhoud niet of nauwelijks nodig is. Het verkeert dan ook in een prima staat.

Reacties zijn gesloten.