jaarverslag 2017

jaarverslag 2017

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:               Jan Tindemans

Penningmeester:       Marie-Luciën Geuns-Schroeten

Secretaris:               Henk Hermans

Leden:                    Theo Burgers

Siem Peters

Johan Slabbers

Marlies Franssen

In de algemene ledenvergadering van 28 maart 2017 waren de bestuursleden Hein Jansen, Siem Peters en Johan Slabbers aftredend. Hein Jansen was niet meer herbenoembaar. Siem Peters en Johan Slabbers werden door de algemene vergadering bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Als nieuw bestuurslid werd door de vergadering benoemd Jan Tindemans welke door het bestuur is benoemd tot voorzitter. Verder werd door de algemene vergadering nog tot bestuurslid benoemd Marlies Franssen.

Ledenbestand:

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2017:

Totaal aantal leden 167 adressen (leden + gezinsleden) 223 leden
(was per 31 december 2016

 

168
adressen (leden + gezinsleden) 224 leden)
Nieuwe aanmeldingen in 2017 7 Adressen  10  leden
Afmeldingen in 2017 8 Adressen  9  leden

Financiën:

Zie financieel overzicht

De contributie voor 2017 bedraagt € 10,00 en € 5,00 voor partner.

De sponsoring van de Rabobank uit het fonds “Samen sterker” heeft € 289 bedragen. Onze vereniging had 100 stemmen gekregen.

Activiteiten bestuursleden:

Onze vereniging is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie en in de vacature ontstaan door het vertrek van Hein Jansen is in deze commissie benoemd Siem Peters (Siem van Rich van Siem).

Lies Vossen-Creemers verzorgde de ledenadministratie en samen met Siem Peters (Siem van Tjeu van Siem) verzorgde ze ook de verspreiding van de convocaten.

Een delegatie van het bestuur was aanwezig op dag van de vrienden van Eynderhoof.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
24-1-2017 Inleiding door Thieu Wieërs (Geistingen) over; “De turbulente afscheiding van Belgie en Nederland tussen 1830 en 1839”. 85 personen
21-2-2017 Inleiding door Henk Janssen met het onderwerp;

“Van stek tot boom.  In Nederweert geworteld”.

180 personen
28-3-2017 ALV met lezing door Bert van Laer met als titel “Vriendjespolitiek in Nederweert”. 75 personen
18-4-2017 Lezing “De grenzen van het Romeinse Rijk” . Bijeenkomst in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders. 40 personen
3-5-2017 Diverse lezingen over ontwikkelingen in het Romeinse Rijk zoals de landbouw, aanleg wegen, krijgskunde en geneeskunde. Bijeenkomst in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders. 35 personen
13-5-2017 Excursie naar Xanten, de “Romeinse stad”. Excursie in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders. 45 personen
16-9-2017 Excursie naar Museum “Huis Doorn “. 35 personen
10-10-2017 Lezing over de Fam. Aerthijs Ospel door Henk Hermans 95 personen
21-11-2017 Lezing over “Bolle Jan” door Hein Jansen en Con van Nieuwenhoven. 135 personen
19-12-2017 Culturele avond met medewerking van Jos Meersmans met zijn voordracht over musicus en componist Handel. 40 personen

Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel.

In het verslagjaar werden 3 activiteiten samen met de bond georganiseerd. Op 18 april en 3 mei lezingen met als titel “De grenzen van het Romeinse Rijk”. Deze lezingen werden gehouden als voorbereiding op de excursie naar Xanten (BRD) die op zaterdag 13 mei plaatsvond.

Nostalgiegroep St Joseph

Voor de Nostalgiewerkgroep van St Joseph werden gedurende het verslagjaar 5 middagen verzorgd. Op 19 januari werd door Henk Hermans een “Virtuele monumenten wandeling op Ospel” gehouden. Op 30 maart en 6 april hield Sjra Vossen een inleiding over de “Kruisen en Kapellen” in Nederweert. Op donderdag 10 augustus heeft Hein Jansen voor de Nostalgiegroep met ondersteuning van Sjra Vossen een verhaal gehouden met de titel ” De geschiedenis van het Zorgcentrum St. Joseph “. Op 26 oktober hield Henk Hermans een lezing over de muziekverenigingen op Ospel en werd de film uit 1951 van het muziekfestival van de zangvereniging St Cecilia vertoond.

Werkgroep Diverso.

Het bestuur kreeg van de eigenaar van het restaurant Diverso in de Brugstraat Nederweert het verzoek om een informatiebrochure samen te stellen over de geschiedenis van het pand. Het bestuur besloot hieraan gevolg te geven en dit tevens aan te grijpen om hierover een lezing te verzorgen voor de leden. Er werd een werkgroepje geformeerd waarin o.a.  Hein Jansen, Siem Peters en Marie Lucien Geuns zitting namen. De planning is dat Hein Jansen hierover een lezing verzorgt op dinsdag 23 januari 2018.

400 jarig bestaan parochie Leveroy.

Op zondag 11 juni vonden te Leveroy activiteiten plaats in het kader van het 400 jarig bestaan van de parochie. Door de Heemkundevereniging werd medewerking verleend aan de activiteit “Kieke in Leivere”. Hieraan namen bijna 200 personen deel.

Werkgroep digitalisering archief gemeente Nederweert.

Met betrekking tot het archief van de gemeente is er regelmatig overleg met burgemeester Henk Evers. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde;

  1. Beheer archief. Volgens de Archiefwet dient het archief ten aanzien van de bewaaromstandigheden aan een aantal eisen te voldoen. De gemeente heeft hiervoor een onderzoek laten verrichten en hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden thans ingevoerd. Deze hebben vooral betrekking op de bewaarcondities.
  2. Uitleenbeleid archiefstukken. Voor projecten is het soms wenselijk dat archiefstukken uitgeleend worden (bijvoorbeeld aan de gemeente Weert of verenigingen). Hiervoor is geen beleid en de gemeente stelt zich hieromtrent zeer terughoudend op. De gemeente gaat nu een beleid ontwikkelen onder welke voorwaarden archiefstukken uitgeleend worden.
  3. Digitalisering van het archief. Hoewel de gemeente volgens de archiefwet niet tot digitaliseren is verplicht wil ze eenzelfde dienstverlening doen op dit vlak als vergelijkbare gemeenten. De vraag van de gemeente is of de HKV hierbij behulpzaam kan zijn.

Door het bestuur is een werkgroep ingesteld die zich hierover gaat beraden. De samenstelling is als volgt;

Jan Tindemans voorzitter, Tjeu Beelen, Jos Vossen, Marie-Lucien en Tom Geuns-Schroeten, Teun Scheijven en Henk Hermans.

De werkgroep heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd.

De werkgroep is van mening dat we dit in eerste instantie positief moeten benaderen.  Bij dit digitaliseren is het volgende onderdelen van belang;

  1. Prioriteit aanbrengen in de stukken die we willen digitaliseren. Welke stukken willen we als eerste digitaliseren? Waar ligt de grootste behoefte?
  2. Het digitaliseren zelf. Dus het uitvoeren van de werkzaamheden.
  3. Het toegankelijk maken via een website.

In 2018 zal dit een vervolg krijgen, waarbij het bestuur een standpunt gaat innemen in hoeverre de Heemkundevereniging de gemeente behulpzaam kan zijn.

Reacties zijn gesloten.